Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Pragnę Cię poinformować, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym (od 25 maja 2018 r.) zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO:

1. administratorem Twoich danych osobowych będę ja, czyli: Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vivens Małgorzata Musiał, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, wpisaną do CEIDG, NIP 8451689976, REGON: 790283865, tel. 691 138 666, e-mail: m.musial@dobrarelacja.pl.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych

b. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.

3. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na moją rzecz:

a. JDM.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Smolna 2/12, 62-095 Murowana Goślina, KRS:0000720251, NIP: 7773309401 – w celu przechowywania danych na serwerze

b. Fakturownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS: 0000572426, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osób, dla których zostaje wystawiona faktura w związku z zawarciem umowy,

c. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, w związku z przesyłaniem newslettera,

d. Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA – w celu przeprowadzenia procesu płatności online na portalu stripe.com

e. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu  – w celu przeprowadzenia procesu płatności online na portalu paypal.com

f. FAST-PON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Różana 12 C, 87-162 Lubicz Dolny, KRS: 0000534245, NIP: 8792676584 w celu przeprowadzania rozliczeń księgowych.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Twoich danych innym podmiotom, niezwłocznie Cię o tym poinformuję poprzez wiadomość elektroniczną, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści Regulaminu.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej,

5. Twoje dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (maksymalnie 6 lat), natomiast dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych,

6. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania,

7. posiadasz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,

8. posiadasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

9. posiadasz prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,

10. posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

11. każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 6 do 10 możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na mój adres: ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl lub plus@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

12. posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo,

13. wyrażenie przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzania Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie pisząc do mnie wiadomość o treści “cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych” w dowolnej formie, w tym również w formie pisemnej, przesyłając ją na adres ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl lub plus@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

14. Brak wskazania przez Ciebie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, sprawi, że niestety nie będziesz mógł skutecznie złożyć zamówienia. Pola niezbędne do realizacji zamówienia zostały w formularzu oznaczone czerwoną gwiazdką.

15. Z kolei brak wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych sprawi, że nie będę mogła poinformować Ciebie o nowościach i promocjach w sklepie internetowym i nie będziesz mógł otrzymywać mojego newslettera.

16. Wedle mojej najlepszej wiedzy wdrożyłam wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce prywatności.

© 2020 Małgorzata Musiał Dobra Relacja | Wszystkie Prawa Zastrzeżone